Vuokrausehdot Lasi-iglun vuokrasopimukseen


VUOKRAUSEHDOT 28.6.2021

1 SOVELTAMINEN
Näitä ehtoja sovelletaan vuokralle antajan Varalan Palvelut Oy, Y-tunnus: 2691694–9, myöhemmin “Vuokraamo” ja vuokralle ottajan, myöhemmin “Vuokraaja” väliseen Lasi-iglun vuokrasopimukseen, myöhemmin ”iglu”.

1.1 Vuokraajan täysi-ikäisyys
Vuokraajan tulee iglun luovutushetkellä olla täyttänyt 18 vuotta. Iglua ei vuokrata 18 vuotta nuoremmille.


2 VUOKRA-AIKA
Vuokrausjakso varataan kotisivulla olevan verkkokaupan kautta, www.varalashop.fi. Vuokra-aika alkaa ja loppuu vuokrasopimuksen mukaisesti, joka allekirjoitetaan etukäteen tai viimeistään Iglun luovutuksen yhteydessä. Allekirjoittamalla vuokrasopimus Vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.


3 IGLUN KÄYTTÖ JA HUOLELLISUUS
3.1 Huolehtiminen
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Iglusta kuin omastaan ja sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä lakeja ja määräyksiä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan mahdollisia Vuokran antajan antamia erityisohjeita.

Mikäli Vuokraaja havaitsee Iglussa mitä tahansa vikoja, epänormaalia toimintaa tai muutoin epäilyttäviä asioita, silloin Vuokraajan on ilmoitettava asiasta välittömästi Iglun omistajalle lisävahinkojen estämiseksi. Vuokraaja on iglun lain määrittelemä päällikkö, ellei muuta sovita.


3.2 Viat, korjaukset, huollot
Vuokraaja ei saa omatoimisesti tehdä Igluun korjauksia, muutoksia, ”virityksiä”, huoltoja tai vastaavia kysymättä omistajalta erikseen lupaa. Tarpeen vaatiessa Vuokraamo voi harkintansa perusteella antaa pyydettäessä valtuuden Vuokraajalle tehdä jonkin yksittäisen erityisen työn, tarkistuksen tai vastaavan, jos tarve vaatii, jolloin lupa annetaan jokaiselle työlle erikseen. Lupa yhdelle työlle ei siis tarkoita yleistä työ- ja korjauslupaa Iglulle tai sen varusteille. Jokainen lupa annetaan erikseen harkinnan perusteella huomioon ottaen Vuokraajan osaaminen, kokemus ja taidot.


4 MUUT KÄYTTÖEHDOT

Iglun jäädessä ilman valvontaa se on lukittava. Tupakoiminen Iglun sisätiloissa on kielletty. Lemmikkieläinten tuominen Igluun on kielletty. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa Iglua ulkopuolisille edes lyhytaikaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.


5 IGLUN LUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE
Iglu luovutetaan Vuokraajalle vuokra-ajan alkaessa sovitussa paikassa. Ellei Vuokraaja saa Iglua käyttöönsä sovitusti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei viivästystä korjata kohtuullisessa ajassa. Iglu luovutetaan Vuokraajalle varusteluettelon mukaisin varustein (Liite 1).

6 VUOKRAAJAN TARKASTUSVELVOLLISUUS
Vuokraajan tulee vastaanottaessa tarkistaa Iglun kunto ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Muutoin Vuokraajan katsotaan hyväksyneen Iglun asianmukaisessa kunnossa.


7 VUOKRAAJAN VASTUU
7.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vakuutuksen mukainen omavastuun yläraja on 1500 euroa.


7.2 Vuokraajan vastuu vahingoista
Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista, häviämisestä tai varkauksista, jotka sattuvat vuokrauksen kohteelle tai kolmansille osapuolille tai heidän omaisuudelleen ja on velvollinen korvaamaan kulut niiden saattamiseksi takaisin siihen kuntoon, jossa ne on Vuokraajalle luovuttaessa ollut.

Iglun vakuutus saattaa korvata aiheutuneita kuluja. Jos vakuutus korvaa vahingon kokonaisuudessaan, silloin Vuokraajan vastuu rajoittuu vuokrasopimukseen merkittyyn omavastuun ylärajaan. Jollei vakuutusyhtiön maksama korvaus kata vahingon korjauskuluja, silloin Vuokraaja on vastuussa aiheutuneiden kulujen korvaamisesta siltä osin, kun vakuutuksesta ei saada korvausta.

Jos Iglulle, Vuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksesta, Vuokraamon ohjeen noudattamatta jättämisestä (joko kirjallisesti tai suullisesti annetun ohjeen), Iglun käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja tai lakia, on Vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneen suorat ja epäsuorat vahingot kokonaisuudessaan.


Jos vahingon ja korjausten vuoksi joudutaan peruuttamaan muiden asiakkaiden varauksia, näiden kustannuksista Vuokraaja ei ole korvausvastuussa. Vuokraaja ei ole myöskään korvausvastuussa silloin, jos Iglu tai sen osa hajoaa tavanomaisessa huolellisessa käytössä silloin, kun käyttöohjeita on noudatettu (esimerkiksi rikkoutuminen johtuu selkeästi iän tai normaaliksi katsottavan kulumisen vuoksi).

8 VAKUUTUKSET
Vuokraamon vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Suosittelemme Vuokraajaa tarkistamaan oman vakuutusturvansa omasta vakuutusyhtiöstä ja ottamaan matka- ja vastuuvakuutuksen. Jos vakuutukseen joudutaan turvautumaan vahingon vuoksi, Vuokraaja sitoutuu yhteistyöhön vakuutusyhtiön vaatimien selvityksien laatimiseksi. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan vakuutuksen ehtoja ja on huomioitava, että vahingon sattuessa korvaushakemus voidaan hylätä tai korvaussummaa alentaa, jos vakuutusehtoja ei ole noudatettu.

9 VUOKRAHINTA, VARAUSMAKSU JA VUOKRAN MAKSU
Vuokrahinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Nettisivulla olevan vuokrakalenterin avulla voi tarkistaa hinnan halutulle vuokrajaksolle. Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun oikeuden käyttää Iglua, varusteluettelon mukaiset asumisvarusteet. Sähköpostitse tai puhelimitse jätetyn tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Tilausvahvistus sitoo Vuokraamoa ja Vuokraajaa.


10 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Asiakkaan varaus on sitova. Peruutusmaksu on

  • 50 €, jos varauksen alkuun on 8 vuorokautta tai enemmän
  • 100 €, jos varauksen alkuun on 7 päivää tai vähemmän

11 VAKUUSMAKSU
Vakuusmaksua ei peritä.

12 VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET
Vuokraamon on luovutettava Iglu Vuokraajalle hyväkuntoisena ja vuokrasopimuksen ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamo on velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävät ohjeet Iglun käytöstä.


13 IGLUN HOITO
Vuokrahintaan kuuluu asiakkaan puolesta tavanomainen loppusiivous, sisältäen mm. tavaroiden järjestely, imurointi ja pintojen pyyhkiminen. Tavanomaisesta siivouksesta poikkeavista töistä, kuten oksennuksen siivouksesta, tupakansavun hävittämisestä tai muusta sellaisesta veloitetaan kuluneen ajan mukaisesti 120 €/tunti alkavalta tunnilta ja lisäksi mahdolliset erityisten siivouslaitteiden vuokraamiskulut, kuten tekstiili- tai höyrypesuri, otsonointilaite tms.
Vaurioituneiden tai hävinneiden tarvikkeiden korjaus tai uuden hankinta veloitetaan aiheutuneiden kulujen tai uuden ostohinnan perusteella lisättynä +20 % hallinnollisella kululla vuokrasopimuksen omavastuusumman ylärajaan saakka.


14 VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle Iglussa ilmenneestä virheestä, vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava Vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä. Mikäli Vuokraaja ei viivytyksettä ilmoita virheestä Vuokraamolle, silloin Vuokraaja vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista. Vahingon sattuessa Vuokraajan on heti ryhdyttävä vakuutusehdoissa määriteltyihin toimiin vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on
tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


15 VUOKRAAMON VASTUU MÄÄRÄTYISSÄ TAPAUKSISSA
Jos Iglussa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu Vuokraajan huolimattomuudesta, Vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista Vuokraamon kustannuksella. Jos Iglun kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä Vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi korjata vikaa tai toimittaa tilalle korvaavaa majoitusta, voi Vuokraaja purkaa sopimuksen. Vuokraajalla on oikeus vaatia vian tai virheen korjaamiseen kuluneelta ajalta taikka ajalta, jolloin Iglua ei ole voinut käyttää, vuokranalennusta. Vuokraamo ei vastaa Iglun virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Muiden vahinkojen osalta Vuokraamon vastuu on korkeintaan vuokraa vastaava määrä. Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


16 IGLUN LUOVUTTAMINEN
Iglun on luovutettva vuokrasopimuksen mukaisesti asiallisessa kunnossa sovittuna aikana.

Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainitut velvoitteet, Vuokraamolla on oikeus periä laiminlyönnistä aiheutuneet kulut perustuen 120 € työtuntihintaan, kuluneeseen aikaan ja tarvikkeiden määrään ja hintaan perustuen. Jos Vuokraaja palauttaa Iglun ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa hyvitetä.


17 YÖPYMINEN
Turvallisuussyistä Lasi-Iglu on Varalan rannalla, jossa yöpyminen tapahtuu.

18 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.

19 VUOKRAAMON OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei Vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään Iglua asianmukaisesti. Vuokraajan maksamaa vuokraa ei tässä tapauksessa palauteta. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa vuokrasopimus, jos Iglu ei ole vuokra-ajan alkaessa luovutettavissa Vuokraajalle Vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen, eikä Vuokraamo voi osoittaa Vuokraajalle korvaavaa majoitusta. Vuokraamon on ilmoitettava sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä Vuokraajalle ilman aiheetonta viivästystä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


20 VUOKRAAJAN OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN
Vuokraajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli Vuokraamo olennaisesti rikkoo näitä yleisiä vuokrausehtoja ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa. Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokra-ajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta purkaa vuokrasopimus. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Mikäli Vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta kuin yllä mainitussa kohdassa tarkoitetusta syystä, ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli Iglu ei ole käytettävissä Vuokraajalle vuokra-aikana sattuneen tapahtuman johdosta, silloin käyttämättä jääneitä päiviä ja vuokraa ei hyvitetä ja mahdollisesti vielä laskuttamatta oleva vuokraosuus on maksettava normaalisti.


21 SOVELLETTAVA LAKI JA SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimukseen ja näihin vuokrausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla ja jos Vuokraaja on kuluttaja, voi Vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan yleisistä vuokrausehdoista tai vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.