Vuokrausehdot Aurorahutin vuokrasopimukseen


VUOKRAUSEHDOT 1.5.2021

1 SOVELTAMINEN
Näitä ehtoja sovelletaan vuokralle antajan Varalan Palvelut Oy, Y-tunnus: 2691694–9, myöhemmin “Vuokraamo” ja vuokralle ottajan, myöhemmin “Vuokraaja” väliseen AuroraHutin vuokrasopimukseen, myöhemmin ”Vene”.


2 VUOKRA-AIKA
Vuokrausjakso varataan kotisivulla olevan verkkokaupan kautta, www.varalashop.fi. Vuokra-aika alkaa ja loppuu vuokrasopimuksen mukaisesti, joka allekirjoitetaan etukäteen tai viimeistään Veneen luovutuksen yhteydessä. Allekirjoittamalla vuokrasopimus Vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä vuokrausehtoja.


3 VENEEN KÄYTTÖ JA HUOLELLISUUS
3.1 Huolehtiminen ja Veneilytaidot
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan Veneestä kuin omastaan ja sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta sekä lakeja ja määräyksiä. Vuokraaja vastaa siitä, että Veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan Veneen käsittelystä. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan mahdollisia Vuokraajan antamia erityisohjeita Veneen käyttöön ja käsittelyyn liittyen.

Mikäli Vuokraaja havaitsee Veneessä mitä tahansa vikoja, epänormaalia toimintaa tai muutoin epäilyttäviä asioita, silloin Vuokraajan on ilmoitettava asiasta välittömästi Veneen omistajalle lisävahinkojen estämiseksi. Vuokraaja on Veneen lain määrittelemä päällikkö, ellei muuta sovita.


3.2 Viat, korjaukset, huollot
Vuokraaja ei saa omatoimisesti tehdä Veneeseen korjauksia, muutoksia, ”virityksiä”, huoltoja tai vastaavia kysymättä omistajalta erikseen lupaa. Tarpeen vaatiessa Vuokraamo voi harkintansa perusteella antaa pyydettäessä valtuuden Vuokraajalle tehdä jonkin yksittäisen erityisen työn, tarkistuksen tai vastaavan, jos tarve vaatii, jolloin lupa annetaan jokaiselle työlle erikseen. Lupa yhdelle työlle ei siis tarkoita yleistä työ- ja korjauslupaa Veneelle tai sen varusteille. Jokainen lupa annetaan erikseen harkinnan perusteella huomioon ottaen Vuokraajan osaaminen, kokemus ja taidot.


4 MUUT KÄYTTÖEHDOT

Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava ja ankkuroitava siten, että se ei pääse tuulen tai veden vaikutuksesta liikkumaan. Tupakoiminen Veneen sisätiloissa on kielletty. Lemmikkieläinten tuominen Veneeseen on kielletty. Vuokraajalla ei ole oikeutta luovuttaa Venettä ulkopuolisille edes lyhytaikaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.


5 VENEEN LUOVUTTAMINEN VUOKRAAJALLE
Vene luovutetaan Vuokraajalle vuokra-ajan alkaessa sovitussa paikassa. Ellei Vuokraaja saa Venettä käyttöönsä sovitusti, hän voi vaatia viivästystä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen, ellei viivästystä korjata kohtuullisessa ajassa. Vene luovutetaan Vuokraajalle varusteluettelon mukaisin varustein (Liite 1).

6 VUOKRAAJAN TARKASTUSVELVOLLISUUS
Vuokraajan tulee vastaanottaessa tarkistaa Veneen kunto ja ilmoittaa mahdollisista puutteista. Muutoin Vuokraajan katsotaan hyväksyneen Veneen asianmukaisessa kunnossa.


7 VUOKRAAJAN VASTUU
7.1 Vuokraajan perusomavastuu
Vakuutuksen mukainen omavastuun yläraja on 1500 euroa.


7.2 Vuokraajan vastuu vahingoista
Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista, häviämisestä tai varkauksista, jotka sattuvat vuokrauksen kohteelle tai kolmansille osapuolille tai heidän omaisuudelleen ja on velvollinen korvaamaan kulut niiden saattamiseksi takaisin siihen kuntoon, jossa ne on Vuokraajalle luovuttaessa ollut.

Veneen vakuutus saattaa korvata aiheutuneita kuluja. Jos vakuutus korvaa vahingon kokonaisuudessaan, silloin Vuokraajan vastuu rajoittuu vuokrasopimukseen merkittyyn omavastuun ylärajaan. Jollei vakuutusyhtiön maksama korvaus kata vahingon korjauskuluja, silloin Vuokraaja on vastuussa aiheutuneiden kulujen korvaamisesta siltä osin, kun vakuutuksesta ei saada korvausta.


Jos Veneelle, Vuokraamolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot ovat seurausta Vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksesta, Vuokraamon ohjeen noudattamatta jättämisestä (joko kirjallisesti tai suullisesti annetun ohjeen), Veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että Vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut vuokrasopimuksen ehtoja tai lakia, on Vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneen suorat ja epäsuorat vahingot kokonaisuudessaan.


Jos vahingon ja korjausten vuoksi joudutaan peruuttamaan muiden asiakkaiden varauksia, näiden kustannuksista Vuokraaja ei ole korvausvastuussa. Vuokraaja ei ole myöskään korvausvastuussa silloin, jos Vene tai sen osa hajoaa tavanomaisessa huolellisessa käytössä silloin, kun käyttöohjeita ja koulutuksen ohjeita on noudatettu (esimerkiksi rikkoutuminen johtuu selkeästi iän tai normaaliksi katsottavan kulumisen vuoksi).

8 VAKUUTUKSET
Vuokraamon vakuutus ei kata henkilövahinkoja eikä rikkoutunutta tai kadonnutta irtaimistoa. Suosittelemme Vuokraajaa tarkistamaan oman vakuutusturvansa omasta vakuutusyhtiöstä ja ottamaan matka- ja vastuuvakuutuksen. Jos vakuutukseen joudutaan turvautumaan vahingon vuoksi, Vuokraaja sitoutuu yhteistyöhön vakuutusyhtiön vaatimien selvityksien laatimiseksi. Vahinkovakuutuksessa noudatetaan Venevakuutuksen ehtoja ja on huomioitava, että vahingon sattuessa korvaushakemus voidaan hylätä tai korvaussummaa alentaa, jos vakuutusehtoja ei ole noudatettu.

9 VUOKRAHINTA, VARAUSMAKSU JA VUOKRAN MAKSU
Vuokrahinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Nettisivulla olevan vuokrakalenterin avulla voi tarkistaa hinnan halutulle vuokrajaksolle. Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun oikeuden käyttää Venettä, varusteluettelon mukaiset Vene- ja asumisvarusteet. Sähköpostitse tai puhelimitse jätetyn tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Tilausvahvistus sitoo Vuokraamoa ja Vuokraajaa.


10 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN
Asiakkaan varaus on sitova. Peruutusmaksu on

• 25 % tilauksen loppusummasta, jos varauksen alkuun on yli 22 päivää.

• 50 % tilauksen loppusummasta, jos varauksen alkuun on 8–21 päivää.

• 100 % tilauksen arvosta, jos varauksen alkuun on 7 päivää tai vähemmän

11 VAKUUSMAKSU
Vakuusmaksua ei peritä.

12 VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET
Vuokraamon on luovutettava Vene Vuokraajalle hyväkuntoisena ja vuokrasopimuksen ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi Vuokraamo on velvollinen antamaan Vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet Veneen käytöstä, mikäli Veneellä on tarkoitus lähteä rannasta.


13 VENEEN HOITO
Vuokrahintaan kuuluu asiakkaan puolesta tavanomainen loppusiivous, sisältäen mm. tavaroiden järjestely, imurointi ja pintojen pyyhkiminen. Tavanomaisesta siivouksesta poikkeavista töistä, kuten oksennuksen siivouksesta, tupakansavun hävittämisestä tai muusta sellaisesta veloitetaan kuluneen ajan mukaisesti 120 €/tunti alkavalta tunnilta ja lisäksi mahdolliset erityisten siivouslaitteiden vuokraamiskulut, kuten tekstiili- tai höyrypesuri, otsonointilaite tms.
Vaurioituneiden tai hävinneiden tarvikkeiden korjaus tai uuden hankinta veloitetaan aiheutuneiden kulujen tai uuden ostohinnan perusteella lisättynä +20 % hallinnollisella kululla vuokrasopimuksen omavastuusumman ylärajaan saakka.


14 VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle Veneessä ilmenneestä virheestä, vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus myös poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava Vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä. Mikäli Vuokraaja ei viivytyksettä ilmoita virheestä Vuokraamolle, silloin Vuokraaja vastaa tämän jälkeen syntyneistä vahingoista. Vahingon sattuessa Vuokraajan on heti ryhdyttävä vakuutusehdoissa määriteltyihin toimiin vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on
tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


15 VUOKRAAMON VASTUU MÄÄRÄTYISSÄ TAPAUKSISSA
Jos Veneessä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu Vuokraajan huolimattomuudesta, Vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista Vuokraamon kustannuksella. Jos Veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä Vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi korjata vikaa tai toimittaa tilalle korvaavaa Venettä, voi Vuokraaja purkaa sopimuksen. Vuokraajalla on oikeus vaatia vian tai virheen korjaamiseen kuluneelta ajalta taikka ajalta, jolloin Venettä ei ole voinut käyttää, vuokranalennusta. Vuokraamo ei vastaa Veneen virheen johdosta aiheutuneista välillisistä vahingoista. Muiden vahinkojen osalta Vuokraamon vastuu on korkeintaan vuokraa vastaava määrä. Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa Vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.


16 VENEEN PALAUTTAMINEN
Vene on palautettava vuokrasopimuksen mukaisesti asiallisessa kunnossa sovittuna aikana sovittuun paikkaan.

Jos Vuokraaja laiminlyö edellä mainitut velvoitteet, Vuokraamolla on oikeus periä laiminlyönnistä aiheutuneet kulut perustuen 120 € työtuntihintaan, kuluneeseen aikaan ja tarvikkeiden määrään ja hintaan perustuen. Jos Vuokraaja palauttaa Veneen ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä vuokra-aikaa hyvitetä.


17 YÖPYMINEN JA VESILLÄ LIIKKUMINEN
Turvallisuussyistä AuroraHut tulee aina kiinnittää Varalan rantaan Vuokraamon osoittamaan paikkaan siten, että tuuli ja vesi eivät pääset sitä irrottamaan yöpymisen aikaan. Aurohut tulee aina olla rantaan kiinnitettynä klo 22 mennessä.
Myöskin turvallisuussyistä AuroraHutilla liikkuminen on sallittu vain Liitteen 2 mukaisella alueella. AuroraHutissa on lisäksi nähtävillä vesialueen merikortti.
Muualle kuin Varalan rantaan kiinnityttäessä Vuokraajan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta mahdollisten kivien ja muiden esteiden suhteen. Vesillä liikkuminen tulee tehdä riittävällä etäisyydellä rannasta rantakiviin osumisen välttämiseksi.
Näistä säännöistä poikkeamisesta aiheutuvista kuluista vastaa Vuokraaja.


18 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä.

19 VUOKRAAMON OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että Vuokraaja ei Vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään Venettä asianmukaisesti. Vuokraajan maksamaa vuokraa ei tässä tapauksessa palauteta. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa vuokrasopimus, jos Vene ei ole vuokra-ajan alkaessa luovutettavissa Vuokraajalle Vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) johtuen, eikä Vuokraamo voi osoittaa Vuokraajalle korvaavaa Venettä. Vuokraamon on ilmoitettava sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä Vuokraajalle ilman aiheetonta viivästystä. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.


Vuokraamolla on oikeus perua Veneen liikkeelle lähtö Varalan laiturista turvallisuussyistä: voimakas tuuli/aallokko, mikäli varaukseen liittyy liikkeelle lähtö laiturista. Tällöin Vuokraamo palauttaa liikkeelle lähtöä vastaavan summan Vuokraajalle.


20 VUOKRAAJAN OIKEUS SOPIMUKSEN PURKAMISEEN
Vuokraajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli Vuokraamo olennaisesti rikkoo näitä yleisiä vuokrausehtoja ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kohtuullisessa ajassa. Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokra-ajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta purkaa vuokrasopimus. Vuokraajalle sopimuksen purkamisesta mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Mikäli Vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta kuin yllä mainitussa kohdassa tarkoitetusta syystä, ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli Vene ei ole käytettävissä Vuokraajalle vuokra-aikana sattuneen tapahtuman johdosta, silloin käyttämättä jääneitä päiviä ja vuokraa ei hyvitetä ja mahdollisesti vielä laskuttamatta oleva vuokraosuus on maksettava normaalisti.


21 SOVELLETTAVA LAKI JA SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimukseen ja näihin vuokrausehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla ja jos Vuokraaja on kuluttaja, voi Vuokraaja saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan yleisistä Veneen vuokrausehdoista tai vuokrasopimuksesta johtuvat erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.