Liikunnan AMK-tutkinto

Liikunnanohjaaja AMK-koulutuksesta valmistut liikunta-alan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Opintojesi aikana perehdyt liikunnan- ja hyvinvoinnin sekä urheilun toimintaympäristöihin ja kehität osaamistasi työelämäläheisissä oppimisympäristöissä.

Liikunnanohjaaja voi toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä tai yksityissektorilla. Työ voi sisältää kehittämistä, suunnittelua, markkinointia, johtamista, ohjausta, osaamisen kehittämistä tai urheilijakeskeistä valmennusta. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös yrittäjänä. Valmistuttuaan opiskelija voi edistää ja kehittää työssään ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kilpa- ja huippu-urheilua ja liikuntaelämyksiä.


Seuraava alkava koulutus

Kevään 2024 yhteishaku, monimuotototeutus, Tampere


Pohjakoulutus:
Alempi korkeakoulututkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus
Tohtorin tutkinto
Lisensiaatin tutkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Ulkomainen korkeakoulututkinto (Master)
Ulkomainen korkeakoulututkinto (Bachelor)
Ylempi korkeakoulututkinto

Opiskelupaikkoja:
30, joista ensikertalaisille 15

OPINTOJEN RAKENNE

Liikunnanohjaaja (AMK) tutkinnon opinnot koostuvat liikunta-alan avain- ja asiantuntijaosaamisista. Lisäksi tutkintoon kuuluu yleisiä työelämässä tarvittavia avainosaamisia sekä työelämän oppimisympäristöissä tapahtuvaa harjoittelua. Opinnoissaan opiskelija suuntautuu liikunta- ja hyvinvointipalveluiden toimintaympäristöön ja rakentaa yksilöllisen oppimispolkunsa tavoitteidensa suunnassa. Tarkempi kuvaus liikunnan tutkinnon opetussuunnitelmasta löytyy täältä: https://opinto-opas.haaga-helia.fi/fi/131320/fi

Yksilölliset oppimispolut

Opinnoissa korostuu yhdessä tekeminen, ajantasaisen tiedon hyödyntäminen, verkostoituminen liikunta-alan eri toimijoihin sekä monipuoliset yksilön oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle nimetään oma opinto-ohjaaja, joka auttaa ja ohjaa opiskelijaa kehittämään itseään kohti unelmatyötä. Opinto-ohjaaja toimii opiskelijan tukena koko tutkinnon ajan oppimiseen, harjoitteluihin, vaihto-opiskeluun ja urasuunnitelmiin liittyvissä asioissa.

Monimuoto-opinnot koostuvat Tampereella toteutettavista lähijaksoista ja näiden väliin jäävistä itsenäisen työskentelyn etäjaksoista. Läsnäoloa vaativia lähijaksoja on 3-4 päivää kuukaudessa. Etäjaksoilla työstetään itsenäisesti laajoja, omaa osaamista kehittäviä oppimistehtäviä. Opintojen kesto on noin 3,5 vuotta. Huom. Opiskelijan opintojen aikana tekemillä opintovalinnoilla voi olla vaikutusta suorituspaikkakuntaan.

Koulutuksen menestyksekäs suorittaminen vaatii tavoitteellista opiskelua ja merkittävää ajallista panostusta sekä sitoutumista opintoihin. Oppimistehtäviä suoritetaan sekä itsenäisesti että ryhmissä hyödyntäen sähköisiä oppimisalustoja sekä työkaluja. Koulutuksessa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenettelyä (AHOT). LisäksiHaaga-Helian työn opinnollistamisen mallin (Work & Study) avulla voi olla mahdollista kerryttää opintopisteitä työpaikalla opintojen aikana.


HAKU

Haku kevään korkeakoulujen yhteishaussa 13.3.2024 klo 8.00 – 27.3.2024 klo 15.00.

Lisätietoja

Sanna Vuorio
monimuotokoulutuksen vastuulehtori
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
sanna.vuorio@haaga-helia.fi
+358 44 7080448

Katja Laaksonen
LitM, Ammatillinen opettaja
+358 44 3459 913
katja.laaksonen@varala.fiAvoimen AMK:n opinnot Tampereella ja Helsingissä

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan polkuopinnot Helsingissä ja Tampereella 2024-2025, 60 op
Tutustu avoimen AMK:n opintoihin lisää tästä


Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Opiskelijan tulee huomioida, että liikunta-alalle hakevan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa ja riittävää fyysistä toimintakykyä. Ammattikorkeakoulu pyytää rikostaustaotteen esittämistä, jos opintoihin kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa, tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Haaga-Helian virallinen logo
varala-logo