• Contrast
    • Layout
    • Font

Varalan urheiluopisto on ollut Unesco oppilaitos vuodesta 2002. UnescoASP net on YK:n alainen kansainvälinen oppilaitosten verkosto, jonka jäsenet ovat pedagogisia edelläkävijöitä ja innovatiivisten oppimisratkaisujen kehittäjiä. Olemme myös vahvasti sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda 2030 tavoitteisiin. Itse toimin Varalassa ammatillisena opettajana ja oppilaitoksemme yhteyshenkilönä Unesco verkostossa. Olen mukana Varalan Kestävän kehityksen tiimissä, jonka tehtävänä on edistää Varalan vastuullisuustyötä. Kestävä kehitys koskettaa kaikkea toimintaamme, niin Varalan arjessa, yhteiskunnallisesti kuin globaalisti. Haluamme luoda ja toteuttaa ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja, jotka katsovat tulevaisuuteen ja antavat meille mahdollisuuden siihen, että Varala seisoo tukevasti paikoillaan vielä 100 vuotta tästäkin eteenpäin. 

Agenda 2030 tavoitteita on yhteensä 17 ja ne ovat universaaleja, sitoen niin köyhiä kuin rikkaita maita. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä ja ne linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. Agenda 2030 tavoite 4 on Hyvä koulutus, jonka tehtävänä on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.YK:n kestävän kehityksen raporteista selviää, että tällä hetkellä 57 miljoonaa lasta jää kehitysmaissa koulujärjestelmän ulkopuolelle, ja maailmanlaajuisesti 103 miljoonalta nuorelta puuttuvat lukemiseen tarvittavat perustaidot. Erot koulunkäyntimahdollisuuksissa vaikuttavat koko elämän ajan ja rajaavat mahdollisuuksia yksilöiltä, lisäävät eriarvoisuutta sekä tätä kautta asettavat haasteita yhteiskunnan kehittymiselle niin paikallisesti kuin globaalisti. Meillä Suomessa on maailman paras koulujärjestelmä, jossa jokaisella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, perus- ja ammatilliseen koulutukseen.  Suomessa Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka tehtävänä on huolehtia liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä, lisätä hyvinvointia liikunnan avulla ja kehittää laajasti liikunnan ja urheilun osaamista järjestämällä koulutusta. Tämä on perusta myös Varalan olemassaololle.

Hyvä koulutus Varalassa

Olemme äärimmäisen ylpeitä niistä kahdesta naisesta, joilla oli 1900-luvun alussa kyky nähdä tulevaan. Varalan opisto perustettiin 1909 edistämään naisten liikuntakasvatusta. Sen perustivat tarmokkaat, rohkeat naiset, jotka olivat tuolloin aikaansa edellä. He uskoivat omiin kykyihinsä ja visioonsa siitä, että jonakin päivänä ymmärretään ja tunnustetaan liikunnan merkitys terveydelle ja niin fyysiselle kuin henkiselle hyvinvoinnille.

Tämän päivän dynaamisessa ja monimuotoisessa työelämässä sekä yhteiskunnassa peräänkuulutetaan sirpaleisen tiedon sijaan kokonaisnäkemyksiä, systeemistä ymmärrystä, ennakointia ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämistä. Hyvän koulutuksen avulla me Varalassa haluamme kasvattaa opiskelijoitamme kohtaamaan nykypäivän yhteiskunnan vaatimuksia.

”Tehtävänämme on saada opiskelija ymmärtämään tärkeän roolinsa yhteiskunnan jäsenenä, lisäämällä rakentavaa vuoropuhelua ja kehittämällä heidän kriittisen ajattelun taitojaan. Hyvä koulutus antaa valmiuden jatkuvaan oppimiseen ja innostaa itsensä kehittämiseen. ” Marjaana Eskelinen, Varalan rehtori.

Varalan Urheiluopisto takaa kaikille avointa, tasa-arvoista ja laadukasta koulutusta. Blogikirjoitukseni pohjaksi keskustelin myös opetuskollegoideni Jenni Laineen ja Jaakko Haatajan kanssa siitä, mitä hyvä koulutus heistä Varalassa on?

”Me Varalassa haluamme tarjota jokaiselle mahdollisuuden itsensä jatkuvaan kehittämiseen liikunta-alan ammattilaisesta varhaiskasvattajiin, urheilijoiden valmentajiin, vanhempiin ja kuntosaliyrittäjiin. Varalassa samassa opiskeluryhmässä opiskelevat eri ikäiset, sukupuoliset ja eri taustoista tulevat opiskelijat.” Jenni Laine ja Jaakko Haataja, Varalan ammatilliset opettajat

Hyvä koulutus huomioi jokaisen yksilön ja yksilöiden erilaiset tarpeet. Tätä työtä tekevät koulutusvastaavat ja ryhmänohjaajat päivittäin HOKS prosessin muodossa (Henkilökohtainen osaamisen ja kehittämisen suunnitelma). Tehtävänämme on rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja, jotka huomioivat opiskelijan erilaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet, opiskeluvalmiudet ja opiskelijalle soveltuvimmat oppimistavat sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet. Olipa kyseessä tutkintoon johtava koulutus tai kaikille avoin yksittäinen webinaari, tavoitteenamme on tukea näitä vahvuuksia ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Tehtävänämme on myös auttaa opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisprosessistaan ja toiminnastaan. Näin kasvatamme opiskelijoitamme aktiiviseen kansalaisuuteen ja kokemusten kautta vahvistamme heidän uskoaan tulevaan, omiin vaikuttamisen keinoihin ja mahdollisuuksiin. Yhtenä osallistamisen välineenä on Varalan oppilaskuntatoiminta, jota on aktiivisesti alettu kehittämään yhteistyössä opiskelijoiden kanssa ja tullaan kehittämään myös tulevan lukukauden aikana.

Tiimioppiminen koulutuksen ytimenä

Varala on tiimiorganisaatio ja me toteutamme tiimioppimisen mallia. Hyvä koulutus Varalassa vahvistaa vuorovaikutusta ja kykyä luoda ihmisten sekä eri toimijoiden välisiä yhteyksiä. Varala on vahva toimija alueen verkostoissa, niin huippu-urheilussa kuin koulutuksen pelikentillä. Vahvuutemme on kyky reagoida ketterästi paikallisiin tarpeisiin ja vastata muun muassa muuttuvat työelämän toiveisiin ja vaatimuksiin. Tiimioppimisen ytimenä on dialogi. Näen, että yhtenä tärkeimpänä tehtävänämme opistona on sosiaalisen pääoman lisääminen ja uuden tiedon tuottaminen ja käyttöönotto juuri dialogin kautta. Kokoamalla yhteen ihmisiä ja osaajia eri taustoista, lisätään ihmisten ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ja yleistä tiedon tason lisääntymistä. Onnistuneessa dialogissa osallistujat osaavat huomioida erilaisia näkökulmia ja uskaltavat rohkeasti tuoda esiin myös omia mielipiteitään. Näitä taitoja harjoittelemme Varalassa opiskelijoidemme kanssa päivittäin.

Kirjoittaja:
Heli Valkama, ammatillinen opettaja, Unesco yhteyshenkilö, koulutusvastaava Liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinto VAT.


Lähteet:
Varalan Urheiluopisto https://varala.fi/kestava-kehitys/. Viitattu 23.5.2022

Urheiluopistot ry. https://www.urheiluopistot.fi/etusivu. Viitattu 23.5.2022.

Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin. Parkkonen P., Vataja K. (2019). https://www.sitra.fi/julkaisut/nakokulmia-ja-lahestymistapoja-tulevaisuustyon-ja-ennakoinnin-arviointiin/ . Viitattu 23.5.2022

Hyvä koulutus. Suomen YK liitto. https://www.ykliitto.fi/hyva-koulutusu. Viitattu 23.5.2022.

Haastateltu: Marjaana Eskelinen, Jenni Laine ja Jaakko Haataja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back to top