Hankkeet

Digityökalut käyttöön

Toteuttajat
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK (koordinaattori), TTS Työtehoseura, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Valkeakosken ammattiopisto,
Varalan Urheiluopisto.

Tavoitteet
1. Kehitetään konkreettinen digityökalupakki (portaali), johon on koottu suosituksia ja ohjeita työpaikalla tapahtuvan opiskelun
ohjaamiseen, seurantaan ja arviointiin soveltuvista digiratkaisuista ja -palveluista.

2. Kehitetään käytännönläheinen digimentorimalli (yhteistyö- ja vertaistukimalli), jonka avulla lisätään työpaikkaohjaajien ja opetushenkilöstön digiosaamista.

Hankkeen tavoitteena on, että opettajat, työpaikkaohjaajat ja opiskelijat voivat ja osaavat käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Hankkeen kohderyhmää osallistetaan kehittämistyöhön eli kokeilujen avulla osallistujilla on mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita
kehittämistyössä.

Hanke antaa konkreettisia työvälineitä digiosaamisen kehittämisen systematisointiin. Digimentorimallin tarkoitus on toimia viitekehyksenä
ja kehitystoimintaa ohjaavana mallina, jonka pohjalta organisaatiot voivat toteuttaa omiin tarpeisiin soveltuvia mallinnuksia.
Digityökalupakki tulee sisältämään esittelyjä ja kuvauksia kokeilluista palveluista ja sovelluksista, ja se tulee olemaan avoimesti
verkossa saatavilla.

Lisätiedot
Digityökalut käyttöön -hankekoordinaattori
Tuuli Oksanen
tuuli.oksanen@takk.fi
puh. 044 7906 373
TAKKin hanketoiminnan koordinaattori
Henna-Riikka Ahvenjärvi
henna-riikka.ahvenjarvi@takk.fi
puh. 044 7906 396

 

Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä

 

__

Vaivattomasti Varalan Verkossa – hanke

VVV hanke tavoitteet


Tavoitteena on

– kehittää digitaalinen oppimisympäristö, joka edistää oppisopimusopiskelijoiden oppimista liikunta-alan tutkinnoilla

– vastata eri ajankohtina alkaviin oppisopimuksiin ja käynnistää verkko-opetuksen avulla sekä lähiopetus että kohdennettu työpaikalla tapahtuva oppiminen

– kehittää verkkokursseja osaksi oppisopimusopiskelijoiden lähiopetusta

 

Keväällä 2017 toteutunut

 1. Kartoitus tavoitteista ja tarpeesta tutkinnoittain

–Kartoitukseen osallistuneet

 • Opiskelijat
 • Opettajat
 • Tutkintovastaavat

–Tulosten esittely

 • opettajat
 • tutkintovastaavat
 • talon johto: toimitusjohtaja ja rehtori
 1. Valittu asiantuntijataho kartoittamaan

sähköisiä oppimisympäristöjä

 

Miten hankkeessa edetään syksyllä 2017

Suunnitellaan verkkokurssi, joka suoritetaan osana lähiopetusta valitulla liikunta-alan tutkinnolla

 • valittu tutkinnon osa tutkinnosta
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen
 • oppisopimusopiskelijoiden oppimista ja tukemista.

Lisätietoa:

Varalan Urheiluopisto
Sari Karjalainen
sari.karjalainen(at)varala.fi